Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling

afholdt hos Konservative i Faxe i Byrådssalen i Rønnede

tirsdag den 19. januar 2016

Programmet er følgende:

18.30 Spisning – tilmelding nødvendig – se venligst nedenfor

19.30 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Karl Christensen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Karl konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere

Mikkel Lundemann og Leif Rasmussen blev valgt

3. Beretning om foreningens virke i det forløbne år

Formanden aflagde beretning – er vedhæftet.

Henning Palm spurgte til de åbne formøder – hvornår holdes de?

Formanden konstaterede, at de ikke var kommunikeret godt nok. Det blev aftalt, at når kalenderen ligger fast, lægges møderne på Facebook og på vores hjemmeside.

Beretningen godkendt.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

Claus Nellemose gennemgik regnskabet, som endnu ikke var blevet underskrevet af revisorerne. Formanden appellerede til, at generalforsamlingen godkendte, at regnskabet fremlægges underskrevet på førstkommende bestyrelsesmøde, som vil være et åbent møde.

Regnskabet vil herefter blive rundsendt pr. mail, når det er underskrevet.

Generalforsamlingen godkendte den løsning.

5. Indkomne forslag

Formanden motiverede forslaget om, at Ivan Lilleng allerede nu genopstilles som spidskandidat for C gruppen. Bestyrelsen vil nedsætte et kandidatudvalg, der skal vælge kandidater til opstillingslisten, og det vil være hensigtsmæssigt, at spidskandidaten er valgt, således at han kan være med til at vælge kandidater og udarbejde valgoplæg.

Ivan Lilleng blev valgt som spidskandidat.

6. Fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår (2016)

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som er kr. 375 for enkeltpersoner, kr. 550 for

ægtefæller/samlevende og kr. 100 for unge i kombination med et medlemskab af KU.

Spørgsmål fra salen om, hvorfor der skal være prisdifferentiering enkeltpersoner/samelevende. Formentligt historisk betinget i besparelse ved fremsendelse af blade etc. og evt. lidt nemmere at få ægtefællen med, når der er lidt rabat.

Bestyrelsens forslag for 2016 blev vedtaget. Bestyrelsen fik i opdrag at se på kontingentfordelingen til næste generalforsamling. Formanden pointerede, at der ikke er råd til kontingentnedsættelse totalt set – gerne en forhøjelse, for at der er midler nok til den kommende kampagne til kommunalvalg. Af kontingentet skal der for 2016 betales kr. 137,50 til Partiet samt kr. 30,00 til Storkredsen, forudsat at kontingent til Storkredsen holdes uforandret.

7. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik v/ Ivan Lilleng og Peter Joensen

Ivan takkede for valget som spidskandidat. Ivan fremhævede det gode samarbejde i C-gruppen og med C-bestyrelsen samt forståelsen af at være C. Peter og Ivan hjælper med at skubbe tingene i den rigtige retning – men kan ikke altid gå ud og profilere sig på det.

Ivan nævnte omprioriteringsbidraget, som i 2016 udgør ca. 15. mill., i 2017 30 mill. og i 2018 45 mill.

Ivan fremhævede også, at kommunen har nedbragt gælden med ca. 71 mill. hvilket man har kunnet gøre, fordi alle har udvist rettidig omhu.

Grundskylden – C har sagt det i mange år – nu kom muligheden for at skubbe i den rigtig retning.

Fremtiden – Ivan nævnte, at børnetallet på 5-7 år er faldet til det halve. Man fastholder uændret skolestruktur og finder ekstra penge til 0. klasse. Børneinstitution-dækningen vil komme under pres.

Ældre – har det bedre, kommer senere i plejebolig. Ældre er ikke den byrde, der har været talt en del om.

Faxe Lp. – Der er foreløbigt sagt nej til De hvide Dronninger. Man arbejder videre med sagen.

Ivan nævnte også elektrificeringen. De gode muligheder skal udnyttes. Bosætningen skal øges.

Ivan afsluttede med at nævne, at man skal være åben over for de muligheder, der måtte opstå og vide at udnytte dem, mens tid er.

Peter nævnte den ofte store indflydelse C har, selvom man kun er 2. Skyldes, at man altid er klar til at møde mulighederne og ikke først skal diskutere i timevis på gruppemøder. Der lyttes til C-gruppen, og vi tilstræber at fremstå loyale, tillidsfulde samt løsningsorienteret.

Likviditeten i Faxe er meget bedre end i de omliggende kommuner. Peter nævnte, at han ofte blev beskyldt for at tale økonomi, men fremhæver også at 90% af Byrådets arbejde er økonomi og ledelse af en stor virksomhed med en ’omsætning’ på 2.5 mia., ca. 3000 ansatte og 40.000 ’kunder’. Meget af det andre vil diskutere, er landspolitik – det skal ikke dyrkes i Byrådet, hvor man alligevel ikke kan ændre det.

Nedsættelsen af Grundskyld og skolestrukturen er solide C-mærkesager.

Peter erkendte, at C ikke er gode nok til at få kommunikeret alt det gode, de gør, ud

til vælgerne.

Peter nævnte, at han er med i Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt § 17 stk. 4 udvalg om Vækst- og Erhvervsudvikling, hvor han har været formand. Det er meget berigende og giver viden og indsigt i mange ting, men har også medført utroligt mange møder – ca. 15 timer om ugen.

Derudover er Peter bestyrelsesmedlem i Haslevhallerne, Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem og Radio Østsjælland

Peter nævnte også, at han har været mentor – via Jobcentret – for syrere og lidt ’tungere’ voksne.

Peter uddelte stor ros til de mange frivillige, der gør en kæmpeindsats på hver deres område – de er ildsjæle og kan slet ikke undværes.

Peter nævnte ældremilliarden, hvoraf Faxe fik ca. 6,5 mill. Den fastholdes til brug for de ældre, selvom pengene ikke længere er øremærkede.

Ældre maden har været prøvesmagt – er helt ok.

Peter nævnte et handicapprojekt, han er med i som led i ny handicappolitik.

Projekt Jævnstrømsværket, som er et nyt samarbejde mellem Perlen og Haslev Museum, hvor deltagerne skal være aktivt med i arbejdet.

Peter nævnte endvidere en ny kulturaftale i regionen, masterplan for kunst i det offentlige rum, planstrategi, strategi for bibliotek og borgerservice, renovering af det tidligere seminarium og Prismet ved Kalkbruddet.

Peter sluttede af med en tak til baglandet og vælgerne og mindede alle om, at vi skal tale verden op, ikke ned.

8. Valg af formand (Michael Christensen modtager genvalg)

Michael blev genvalgt

9. Valg af næstformand (bestyrelsen foreslår Lars Huge)

Formanden motiverede forslaget. Allan, som er nuværende næstformand, er også formand for Storkredsen og har derfor ønsket at fortsætte som ordinært bestyrelsesmedlem.

Lars blev valgt som næstformand.

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for disse

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ordinært på valg:

Henrik Nielsen

Peter Joensen

Lone Elgkær

Alle 3 blev genvalgt.

Allan Tirsgaard blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Alle valg er gældende i 2 år.

Følgende bestyrelsessuppleanter er ordinært på valg:

Birthe Christensen

Sidsel Leth Svensson

Birthe Christensen foreslog Henning Palm som suppleant.

Henning Palm blev valgt.

Sidsel Leth Svensson blev genvalgt.

11. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis

organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.

Bestyrelsen bad generalforsamlingen om bemyndigelse til at indkalde deltagere, når tiden nærmer sig. Der kan vælges 2 delegerede udover dem, der er selvskrevne.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen denne bemyndigelse.

Formanden nævnte, at man gerne måtte henvende sig, hvis man ønsker at deltage.

Landsrådet finder sted den 24.-25. september 2016.

12. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse:

Henning Palm blev genvalgt

Henrik Nielsen blev nyvalgt

Revisorsuppleanter

Mikkel Lundemann og Sidsel Leth Svensson blev genvalgt.

13. Politisk drøftelse

herunder indlæg af folketingskandidat Mikkel Lundemann samt om årets gang i FOF og Menighedsrådet .

Mikkel takkede for opbakningen til valget og for den støtte og hjælp, han havde modtaget. Desværre gik valget ikke helt, som han håbet, men det var en tilbagegang på landsbasis.

Uddrag fra Mikkels talepapir:

Skal vi være bange?

Er Europa stabilt? Er Danmark stabilt?

Tager vi vores sikkerhed og voksende trusler alvorligt nok?

Danmarks største trusler… Hvad er det?

1. Cyberangreb

2. Migration

3. Spionage

4. Terror

Men hvad er egentligt den største trussel?

Er det terroristerne? Er det immigranterne? Er det cyberkriminelle med dårlige intentioner?

Eller er truslen også, at vi ikke tager truslerne seriøst? Der er sket meget i Danmark det sidste år.

Men vi ser stadig dele af venstrefløjen, som tror på, at vi løser samfundets problemer ved at lukke øjnene, holde i hånd og ignorere de åbenlyse trusler, vi er omgivet af.

Har vi glemt, hvad der står skrevet i historien? Har vi glemt, at der før vores tid, var mennesker som kæmpede for vores fremtid?

I mens i Danmark:

Vi ser en mand, som ikke engang må beskytte sit eget hus fra at synke i havet…

Vi tæller alle flagstængerne i Danmark… Ingen ved hvorfor?

Kontanthjælpsmodtagere tror, de gennem deres skat bidrager til samfundet…

Vi har travlt med at udvise lovlydige og selvforsørgende borgere, mens voldsmænd og kriminelle nøjes med at få det gule kort

Vi tror stadig på, at topskatten ikke er hæmmende for Danmarks vækst…

Vi må ikke tage vores omgivelser for givet.

Vi må ikke tage vores sikkerhed for givet.

Vi må ikke tage naturen, velfærden og vores fremtid for givet.

For sandheden er, at det samfund vi lever i i dag, er skabt af vores forældre og deres forældre – fordi de var opdraget til ikke at tage tingene for givet.

Men generationskontrakten er snart død, hvis ikke vi råber vagt i gevær.

Kontrakten, som sikrer, at vores børn og børnebørn kan vokse op i et land, hvor de har det mindst ligeså godt, som vi har det i dag og gerne bedre.

Vi skal kæmpe for flere midler til det danske forsvar.

Vi skal kæmpe for, at flere danskere kan beholde flere af deres egne penge.

Vi skal kæmpe for vores kultur og værdier.

Vi skal kæmpe for verdens svageste.

Vi skal kæmpe for det gode eksempel og ikke forsvare det dårlige.

I 100 år har vi konservative kæmpet for det, vi troede på. Lad os sammen kæmpe 100 år mere..

Vi konservative har virkelig en opgave foran os… God arbejdslyst!

Herefter oplistede Mikkel de punkter, som var grundlaget for stiftelsen af partiet den 22.2. 1916

Mange af punkterne kan genkendes i dag i Konservative kernepunkter:

Forsvaret

Fremme af dansk erhvervsliv

 

Hjælp til selvhjælp

Sparsommelighed i den offentlige husholdning

Højnelse af såvel børneskolens undervisning som af den videregående undervisning

Lone refererede en status udarbejdet af skolelederen i FOF Sydøst, som dækker Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Aktiviteten i Faxe og Guldborgsund er lidt højere end i 2014, Lolland er meget lille. Vordingborg er steget med ca. 50%, hvilket især skyldes yogaholdene. Yoga er den helt store sællert i Vordingborg. Det betyder også, at FOF ikke har fået tilsvarende aktivitetstilskud fra Vordingborg Kommune, hvilket fører til et samlet mindre underskud i FOF for 2015. Det er forventningen, at aktivitetstilskuddet for 2016 i Vordingborg vil blive hævet på baggrund af den forøgede aktivitet.

Karl Christensen orienterede kort om arbejdet i Menighedsrådet i Haslev. Der er valg til menighedsrådet til efteråret, og Karl nævnte, at C har 2 pladser, som gerne skulle bevares. Der har været fredsvalg de sidste gange, og det forventes også at blive tilfældet denne gang.

Karl nævnte også de mange aktiviteter, der foregår i Kirkehuset. Mange mennesker færdes her hver dag, og fx til Jul var der fuldt hus til 5 julegudstjenester.

Der er for lidt plads i Kirkehuset. Den oprindelige plan var, at der skulle være kælder under noget af Kirkehuset, men det blev opgivet pga. af store vandmængder i undergrunden, som ville have betydet, at der skulle pumpes vand kontinuerligt.

Der er nu søgt om udvidelse af Kirkehuset i jordplan, men der er givet afslag på ansøgningen. Menighedsrådet forsøger at få en dialog om sagen, da den manglende plads er et problem.

14. Eventuelt

Claus Nellemose er fyldt 70 år og modtog 2 flasker vin i den anledning.

Lone Elgkær

Sekretær

22-01-2016

 

Beretning 2015 fra Michael Christensen formand for Konservative i Faxe

 Konservativt arbejde i byrådet

o Vores to byrådsmedlemmer Ivan Lilleng og Peter Joensen sørger for god konservativ indflydelse på arbejdet i byrådet. Ivan sidder som formand for Teknik- og Miljøudvalget og i Økonomiudvalget og Peter sidder i Social- og Sundhedsvalget og i Erhvervs- og Kulturudvalget. Begge nyder stor respekt hos de politiske kolleger.

o Bestyrelsen har i 2015 stort set hver måned afholdt møder sammen med byrådsmedlemmerne. Her er aktuelle emner blevet debatteret, og trufne beslutninger i byråd eller udvalg er blevet uddybet. Husk at til disse møder er alle medlemmer velkomne.

 Budgetforlig 2016

o Faxe kommune har i 2015 ekstraordinært været i stand til at afvikle 71 mill. kr. på gælden, hvilket jo helt klart er god konservativ tankegang. Det medfører selvfølgelig først og fremmest mindre renteomkostninger, men det har også gjort det muligt at strikke et budgetforlig for 2016 sammen, som ikke indeholder besparelser. Konservative står bag det brede budgetforlig for 2016, hvor vi igen ser god konservativ politik. Som én af de få kommuner i Danmark nedsættes grundskylden fra 26,13 ‰til 25‰ Det er selvfølgelig ikke så meget, som vi kunne ønske os; men jeg tror, at det giver en godt signal også i forhold til bosætningen. Erhvervspolisk sker der en styrkelse af Business Faxe, og der afsættes flere midler til at afsætte erhvervsgrunde i kommunen, herunder også især på erhvervsområdet Eco Valley ved Rønnede. Der sættes penge af til infrastrukturprojekter: til renovering af lyskrydset ved jernbanen i Haslev, til færdiggørelse af Østre Ringvej i Haslev, til undersøgelse af flere parkeringspladser ved Haslev station samt til undersøgelse af underføring af vej under jernbanen i Haslev. Hertil kommer midler til flere cykelstier og andre trafikforbedringer samt kystsikring ved Faxe Ladeplads.

 Grundlovsmøde

o Vores traditionsrige grundlovsmøde ved Villa Galina var igen i år velbesøgt. Det blev rigtig godt vejr, og vi havde allieret os med Næstved vælgerforening og som hovedtaler inviteret den iranskfødte billedkunstner og debattør Firoozeh Bazrafkan. Hun tog bl.a. udgangspunkt i 100-året for indførelsen af kvinders valgret i Danmark og relaterede det til kvinders situation i Iran og den muslimske verden øvrigt.

 Folketingsvalg 2015.

o Ligesom partiet på landsplan fik vores lokale folketingskandidat Mikkel Lundemann Jensen ikke det valg, han havde ønsket sig. Her lokalt i Faxekredsen blev det kun til 686 stemmer til Det Konservative Folkeparti, hvoraf de 75 gik til Mikkel. Vi fik 3,0% af stemmerne, imod 5,2% ved sidste folketingsvalg i 2011. Det er et resultat, som desværre deles med partiet på landsplan. Jeg vil endnu engang gerne takke alle de frivillige, som trofast hjælper til med plakatophængning, uddeling af brochurer eller andet. Vi må fortsætte med at kæmpe for partiet, og for det, som vi tror på. Mikkel er i øvrigt kommet på partiets talentprogram, så det lover godt for fremtiden.

 Landsråd

o Vi havde en delegation på 5 medlemmer til landsrådet i Herning i september. Her fik vi en nærmere præsentation af vores nye folketingsgruppe, deres ordførerskaber samt deres prioriterede opgaver i denne folketingssamling. Som altid sluttede lørdagen af med et brag af en fest og med god underholdning i år med Naser Khadar.

 

 Medlemsudvikling

o Ved min seneste optælling af medlemsantallet for Konservative i Faxe har vi 53 medlemmer, hvilket er en nedgang på 7 medlemmer. Vi har i løbet af 2015 fået 2 nye medlemmer, og et velkommen skal lyde til jer.

o 9 medlemmer er udmeldt, hvilket dækker over 1 overflytning til en anden vælgerforening i forbindelse med flytning, samt 8 regulære udmeldelser. De 6 er fra før folketingsvalget, og hvor det tidligere medlem har ønsket at oplyse årsag, er det utilfredshed med partiledelsen.

o Medlemsudviklingen har selvfølgelig fortsat både hovedkontorets, bestyrelsens og min bevågenhed, og målet er klart at få flere til at melde sig ind i partiet. Hovedkontoret er i gang med et stort projekt om styrkelse af vores partikultur og mere involvering af medlemmerne. Der vil i 2016 blive afholdt to politiske konferencer med aktuelle politiske temaer, hvor også folketingsgruppen vil deltage. Lokalt arbejder vi med flere medlemsarrangementer, hvilket I kommer til at høre nærmere om.

 100 års jubilæum

o Det Konservative Folkeparti fylder 100 år den 22. februar 2016, som markeres med en reception på Christiansborg. Allerede i december 1915 havde man dog indvarslet, at partiet var blevet stiftet, og det bestod dengang af 8 folketingsmedlemmer og 26 landstingsmedlemmer. Partiprogrammet kunne være på 1 A4-side og bestod af 12 punkter, herunder indførsel af beskatning på jordejendom, almen værnepligt, almen stemmeret, retslig ligestilling mellem kønnene og en sociallovgivning baseret på princippet om hjælp til selvhjælp. Hertil kom et ønske om et værn om ejendomsretten, sparsommelighed i de offentlige finanser, en reform af retssystemet, en reduktion af alkoholforbruget og opretholdelse af Folkekirken. Det var imidlertid først den 22. februar 1915, at partiorganisationen på et stiftende landsråd blev etableret, så derfor markeres det denne dato. Partiet gik i øvrigt markant tilbage ved folketingsvalget i 1918 og fik kun 18,3% af stemmerne.

 Tak til bestyrelse og byrådsmedlemmer

o Til sidst vil jeg rette en tak til mine kolleger i bestyrelsen, samt til vores 2 byrådsmedlemmer. Jeg vil takke for et godt samarbejde i det forgangne år, og ser frem til arbejdet i 2016.

Michael Christensen

Formand

19-01-2016